BAN TƯ VẤN GIÁO PHẬN NHIỆM KỲ 2023- 2028

TTHỌ VÀ TÊN

1.

Lm.GB. Nguyễn Khắc Bá

2

Lm. Giuse Nguyễn Công Bình

3.

Lm. Phaolô Bùi Đình Cao

4.

Lm. Antôn Võ Thành Công

5.

Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương

6.

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình

7.

Lm. Phêrô Nguyễn Đoài

8.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

9.

Lm Phêrô Trần Đình Lai

10.

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Sáng

11.

Lm. Phêrô Trần Văn Thành

12.

Lm. Giuse Phan Đình Trung