BAN TÒA ÁN HÔN PHỐI GIÁO PHẬN
Nhiệm kỳ 2021-2026

1.Lm. Phêrô Nguyễn Đoài Chánh án
2.Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá Thẩm phán
3.Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh Thẩm Phán
4.Lm. Antôn Võ Thành Công Công tố viên
5.Lm. Giuse Nguyễn Xuân Vinh Bảo hệ viên
6.Lm. Giuse Trần Hữu Tầng Lục sự kiêm Luật sư và Dự thẩm
7.Lm. Phêrô Nguyễn Văn Kỹ Lục sự kiêm Luật sư và Dự thẩm
8.Nữ tu Matta Phùng Thị Lụa Lục sự kiêm dự thẩm